Verzekeringen: vaak meer dan effectief nodig

Verzekeringen: vaak meer dan effectief nodig
Verzekeringen: vaak meer dan effectief nodig
Leestijd: 4 minuten

Verzekeringen: vaak meer dan effectief nodigHet doorsnee Belgisch gezin heeft vaak bijna tien verschillende verzekeringen lopen. Verzekeringen die vanzelfsprekend een stevige hap uit het maandelijks gezinsbudget nemen. Vraag is of we als Belg niet beschikken over te veel verzekeringen. Zeker koppels die net gaan samenwonen, trouwen of uit elkaar gaan kunnen beter hun gemeenschappelijke verzekeringen onder de loep nemen.

Mensen zijn risico-avers. Net om dit risico op te vangen gaan veel personen zich verzekeren tegen mogelijke risico’s. Vrijwel iedereen beschikt over een verzekering tegen auto-ongevallen, brand, overlijden of familiale aansprakelijkheid. Mogelijks leidt deze veelheid aan verzekeringen tot dubbele verzekeringen. Of iets negatiever: een onvolledige of niet verzekering. Neem daarom steeds contact op met uw verzekeringsmakelaar- of agent wanneer u het voornemen hebt te gaan samenwonen, trouwen of uit de echt te scheiden. Op die manier worden mogelijke problemen bij de uitkering vermeden en vermijdt u twee maal voor dezelfde verzekering te betalen. In wat volgt zullen de brandverzekering, autoverzekering, arbeidsongevallenverzekering, familiale verzekering, hospitalisatieverzekering, levensverzekering en premiebetaling onder de loep genomen worden.

Brandverzekering

Een brandverzekering verzekert de inboedel tegen brandschade, waterschade en diefstal. Wanneer twee individuen besluiten te gaan samenwonen, veranderd vanzelfsprekend hun inboedel. De inboedel op de ene woning zal verruimen, terwijl de andere inboedel verwaarloosbaar of onbestaande wordt. Als huurder bent u verplicht zich te verzekeren voor schade aan het gehuurde onroerend goed. Vergeet dus niet de nieuwe samenwonende partner, nieuwe medehuurder, op te nemen in de polis.

Autoverzekering

Wanneer uw partner regelmatig met uw wagen zal rijden, is het aangeraden om hem of haar op te nemen als courante bestuurder in de polis van de autoverzekering, op die manier vermijdt u lastige vragen of niet gedekte hypotheses bij een zwaar ongeval. Verhuist u zelf en blijft u met uw eigen wagen rondrijden? Vergeet de verzekeraar dan niet te melden dat uw adres gewijzigd is. Mogelijks wijzigt u premie in positieve of negatieve zin door de locatiewijziging.

Arbeidsongevallenverzekering

Een arbeidsongevallenverzekering is een verplichte verzekering door de werkgever af te sluiten om de ongevallen door en ter gelegenheid van het werk te dekken. Een arbeidsongevallenverzekering voorziet een driedeling aan prestaties: een arbeidsongeschiktheidsvergoeding, vergoeding van de medische kosten, en uitkering aan de overblijvende familieleden ingeval van overlijden van het slachtoffer. Het is bij deze laatste prestatie dat het onderscheid alleenstaande, samenwonende of gehuwde van belang is. Het feit dat twee partijen feitelijk gaan samenwonen heeft geen impact op de arbeidsongevallenverzekering. Feitelijk samenwonende partners kunnen geen vergoeding krijgen voor het feit dat hun partner overleden is. Wettelijke samenwonende partners, mits aanwezigheid van een samenlevingscontract dat de financiële gevolgen bepaalt voor na hun breuk, kunnen wel aanspraak maken op een vergoeding. Opmerking: veel wettelijk samenwonende partners hebben wel een samenlevingscontract maar vergeten veelal deze clausule op te nemen. Gehuwde partners komen sowieso in aanmerking voor een vergoeding. Door het feit dat een arbeidsongevallenverzekering een verplichte verzekering is voor de werkgever heeft dit geen impact op de premie voor de verzekerde wanneer hij besluit te gaan samenwonen, trouwen of uit de echt te scheiden. Qua uitkering zijn er zoals uiteengezet echter wel verschillen.

Familiale verzekering

Een familiale verzekering (verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid, BA) dekt de veroorzaakte schade door het gezin aan derden. Wanneer twee partners besluiten te gaan samenwonen of met kinderen te starten, zal bijgevolg de kans op potentiële schadegevallen vergroot worden. Eén familiale verzekering per gezin volstaat. Mogelijks kan dus één van beide partners zijn voorgaande familiale verzekering opzeggen en zich laten opnemen in de familiale verzekering van de andere partij. Wordt u opnieuw alleenstaande? Dan heeft de familiale verzekering toch enig pluspunt. Als alleenstaande geniet u van een korting in vergelijking met het gezinstarief.

Hospitalisatieverzekering

Een hospitalisatieverzekering dekt alle mogelijke kosten van een ziekenhuisopname. Wie recent in een ziekenhuis werd opgenomen weet waarschijnlijk hoe duur anno 2015 geneeskundige verzorging is. Mogelijks ontvangt u een hospitalisatieverzekering als deel van uw bezoldigingspakket via uw werkgever. Wanneer twee partijen besluiten te gaan samenwonen of trouwen kan het aantrekkelijk zijn tot de hospitalisatieverzekering van de andere partner toe te treden. Vergelijk daarvoor de huidige tarieven en gronden van uw hospitalisatieverzekeraar met die van uw partner. Bekijk ook steeds of er individuele voortzettingsmogelijkheden zijn na de professionele samenwerking. Mocht de dienstbetrekking van u of uw partner eindigen, dan bestaat er de mogelijkheid dat de samenwerking met de verzekeraar wel kan worden voortgezet.

Levensverzekering

Het begrip ‘levensverzekering’ is geen uniform gedefinieerd begrip. Een onderscheid behoort gemaakt te worden tussen tweedepijler- en derdepijler-levensverzekeringen. Een tweedepijler-systeem verwijst naar een professionele verzekering via een groepsverzekering. Vergeet bij een tweedepijler-systeem niet uw pensioenverzekeraar in te lichten over het feit dat u bent gaan samenwonen of in het huwelijksbootje trad. In dat geval zal een groter deel van de uitkering terugvloeien naar uw partner. Wanneer de begunstigde de overblijvende echtgenoot of een kind jonger dan 21 jaar is, zijn er op de uitgekeerde premie geen successierechten verschuldigd. Gaat het daartegenover om de feitelijk of wettelijk samenwonende partner of kind ouder dan 21 jaar, dan zijn er wel successierechten verschuldigd.

Levensverzekeringen vinden we ook terug binnen het derdepijler-systeem. Het gaat om individueel, aanvullend sparen. Anders verwoord: het eigen sparen als appeltje voor de dorst. Wenst u te genieten van het verlaagd belastingpercentage op pensioensparen of langetermijnsparen? Dan moet u als begunstigde een wettelijk samenwonende partner, gehuwde echtgenoot of bloedverwant tot de tweede graad aanwijzen. Een feitelijk samenwonende partner wordt dus niet fiscaal voordelig behandeld.

Wie moet de premies betalen?

Wettelijk samenwonenden partners en gehuwden zijn solidair aansprakelijk voor de gemeenschappelijke gezinslasten. Afgesloten verzekeringen voor het huishouden kunnen beschouwd worden als een gemeenschappelijke gezinslast, waardoor ook de premiebetaling solidair verloopt. Mocht de premie van bijvoorbeeld de gemeenschappelijke brandverzekering niet betaalt worden, dan beschikt de verzekeraar over de mogelijkheid om de hele som te verhalen bij één van de partners. Dit zelfs zonder toestemming van de andere partner.

Related Posts