Verzekering tegen terroristische aanslagen: nodig of overbodig?

Verzekering tegen terroristische aanslagen: nodig of overbodig?
Verzekering tegen terroristische aanslagen: nodig of overbodig?
Leestijd: 3 minuten

Verzekering tegen terroristische aanslagen: nodig of overbodig?Sinds de aanslag op de WTC-torens, alsook de aanvallen op Charlie Hebdo blijkt geen enkele Westerse staat veilig te zijn voor terroristische aanslagen. Verschillende verzekeraars hebben het zekere voor het onzekere genomen, en hun verzekeringspakket uitgebreid met verscheidene verzekeringen tegen terroristische aanslagen. Vraag is bijgevolg of uw polis tevens een beschermingsgrond tegen terroristische aanslagen omvat.

Historiek

De aanvankelijke start met verzekeringen tegen terroristische aanslagen werd gegeven via het wetsontwerp van de heer Marc Verwilghen in 2006, toenmalig Minister van Economie. Binnen het ontwerp werd gesteld dat verzekeraars verplicht waren de schade voortvloeiende uit terroristische aanslagen binnen levens-, hospitalisatie-, ongevallen- en ziekteverzekeringpolissen te dekken. Achterliggend idee was de centrale positie van Brussel binnen de Europese Unie en wereld. Niemand kon garanderen dat de talrijke internationale organisaties binnen Brussel vrij zouden blijven van terreurdaden. Tot het wetsontwerp hadden enkel de verzekeringen inzake arbeidsongevallen, auto en brand een wettelijk verplichte dekking voor terrorisme. De Minister wenste de regeling inzake terrorisme uit te breiden tot levens-, hospitalisatie-, ongevallen- en ziekteverzekeringpolissen. Anders bestond het risico dat verzekeraars gelet op de immens mogelijke schadeposten massaal het risico op terreur zouden uitsluiten als dekkingsgrond. Idem bestond de vrees dat veel verzekeraars wegens het dreigende risico geen herverzekeraar meer zouden vinden.

Anno 2015

Anno 2015 zijn verzekeraars van levensverzekeringen, ongevallenverzekeringen, hospitalisatieverzekeringen, brandverzekeringen, burgerlijke aansprakelijkheidsverzekeringen bij brand en ontploffing op openbare plaatsen en burgerlijke aansprakelijkheidsverzekeringen bij een wagen verplicht de schade te vergoeden veroorzaakt door terroristische aanslagen. De verschillende verzekeringen komen enkel tussen voor schadegevallen waarbij de schadelijder zijn woonplaats of vennootschap in België heeft. Vennootschappen met een buitenlandse zetel maar aangesloten bij een Belgische verzekeraar genieten dus niet van de dekking, tenzij de verzekeringspolis anders bepaald. Volgens Asuralia, de beroepsvereniging voor verzekeraars, geldt als uitzondering op deze algemene regel eenzelfde financiële verzekering voor voertuigen (inclusief boten) die beschadigd raken in het buitenland, maar ingeschreven zijn in België. Ook een kortlopende reisverzekering, lees met een maximale looptijd van vier maanden, biedt dekking inzake terreur mits de polis afgesloten is in België.

Mogelijke beperking

Terroristische aanslagen kunnen voor verzekeraars mogelijk nefaste financiële gevolgen met zich meebrengen. Het is niet betwist dat één terroristische aanslag à la WTC-torens het faillissement van verschillende verzekeraars met zich kan meebrengen. Indien een verzekeraar zelf de schade niet wil dragen, kan hij opteren zich aan te sluiten bij de vzw trip (vzw Terrorism Reinsurance and Insurance Pool). Deze vzw werd specifiek opgericht om de financiële stabiliteit en houvast van verzekeraars te beschermen. Niet alleen overkoepelende belangenorganisatie Assuralia maakt deel uit van de vzw, maar tevens diverse verzekeringsondernemingen, herverzekeringsondernemingen, het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds en het Belgisch Bureau van de Autoverzekeraars. Veel verzekeraars hebben immers hun verzekerde risico’s herverzekerd bij herverzekeraars. Door mogelijke claims ten gevolge van terrorisme onder alle leden te verdelen, vermijdt men het onvermogen van één welbepaalde verzekeraar. Benieuwd of uw verzekeraar deel uitmaakt van vzw trip? Bekijk de actuele ledenlijst via http://www.tripvzw.be/nl/home/list_members.asp.

Dankzij de vzw geniet u als particulier van een beperkte bescherming bij terroristische aanslagen. Krachtens de vzw trip mag de schade oplopen tot 1 miljard euro voor alle schadelijdende personen (incluis particulieren als bedrijven). Wanneer de schade van een terroristische aanslag oploopt tot meer dan 300 miljoen euro, kunnen de verzekeraars rekenen op de steun van huisverzekeraars om de daaropvolgende schijf van 400 miljoen euro te vergoeden. Blijkt de schade hoger te zijn dan de 700 miljoen euro voor alle schadeposten, dan komt de overheid tussen tot de grens van 1 miljard euro. Bedragen boven deze absolute bovengrens worden pro rata verminderd. Voor onroerende goederen wordt een ander tarief aangerekend. De schadevergoeding bij terroristische aanslagen blijft beperkt tot 75 miljoen euro, met als absolute grens 1 miljard euro per terroristische daad. Stel: ten gevolge van een terroristische daad krijgt verzekeraar X te maken met schadeclaims ten belope van 2 miljard euro. In dat geval zal de verzekeraar maar gehouden zijn tot vergoeding van 1 miljard euro, en worden de ingediende schadeclaims pro rata verminderd met 50 procent.

Related Posts