Verzekering gewaarborgd inkomen: overbodig, of net broodnodig?

Verzekering gewaarborgd inkomen: overbodig, of net broodnodig?
Verzekering gewaarborgd inkomen: overbodig, of net broodnodig?
Leestijd: 4 minuten

Bent u professioneel actief als zelfstandig of zelfstandige? Dan zal u wellicht al meermaals benaderd zijn om een verzekering gewaarborgd inkomen af te sluiten. Het is algemeen geweten dat u als zelfstandige minder sociaalrechtelijk beschermd bent dan als werknemer. Via een verzekering gewaarborgd inkomen ontvangt u een uitkering wanneer u tijdelijk ten gevolge van ziekte of ongeval niet aan de slag kan.

Wat is een verzekering gewaarborgd inkomen?

Een verzekering gewaarborgd inkomen biedt dekking naast de wettelijke uitkering van het ziekenfonds. Wanneer u ten gevolge van ziekte of ongeval geen inkomsten kan genereren, dan zal de verzekeraar een uitkering betalen voor het inkomstenverlies. In het beste geval kan u slechts tijdelijk zelf geen inkomsten genereren. In meer ernstige situaties kan de arbeidsongeschiktheid ook van blijvende aard zijn. Daarenboven zijn veel zelfstandigen van het mannelijk geslacht, waardoor ze de belangrijkste kostwinnaar zijn in het gezin. Wanneer deze zelfstandige ten gevolge van het ongeval geen inkosten meer kan genereren, komt de financiële druk op de vrouw te liggen die vaak zelf doorgaans niet of minder professioneel actief is. Een verzekering gewaarborgd inkomen lijkt op het eerste zicht dus allesbehalve overbodig.

Complementair met uitkering ziekenfonds

Zoals hierboven reeds werd vermeld, komt een verzekering gewaarborgd inkomen niet in de plaats van de wettelijke uitkering van het ziekenfonds. In geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval zal het ziekenfonds een uitkering toekennen. Deze uitkering geldt enkel in geval van volledige arbeidsongeschiktheid, met daarenboven een minimale looptijd van twee maanden. Tijdens de eerste maand van arbeidsongeschiktheid ontvangt u als zelfstandige met andere woorden geen uitkering.
Het bedrag van het ziekenfonds wordt begroot als forfaitair dagbedrag. De parameters van het dagbedrag zijn de gezinssituatie (of men al dan niet een gezinslast heeft) en de duur van arbeidsongeschiktheid. Het bedrag dat men in werkelijkheid zou genereren door een dag professioneel actief te zijn, wordt niet in aanmerking genomen. Dit gegeven is bepalend voor het karakter ‘forfaitair’. De eerste maand van arbeidsongeschiktheid valt buiten de wettelijke regeling van het ziekenfonds. Gedurende deze maand zal men zich moeten behelpen met opgebouwde spaarreserves, of inkomsten van de partner. Zelfstandigen ontvangen vanaf de tweede maand van arbeidsongeschiktheid een forfaitaire daguitkering van 41,19 EUR als alleenstaande of 53,99 EUR als alleenstaande met gezinslast. Als samenwonende komt men in aanmerking voor een dagbedrag van 33,13 EUR. Bedragen van 30, 40 of 50 EUR zijn vanzelfsprekend ontoereikend om een humaan leven te leiden. Een bijkomende verzekering of een overvloed aan spaarreserves dringen zich op.

Verzekering gewaarborgd inkomen

Een verzekering gewaarborgd inkomen is een vrijwillige en aanvullende verzekering. Door een verzekering gewaarborgd inkomen ontvangt men maandelijks een rente ter compensatie van de arbeidsongeschiktheid die men doormaakt. Het bedrag dat men ontvangt kan vergeleken worden met een soort van ‘maandloon’, alleen gaat het nu om een rente ter compensatie van het verlies van arbeidspotentieel. Het bedrag dat men van de verzekeraar ontvangt blijft gedurende de hele looptijd van de arbeidsongeschiktheid ongewijzigd. Ongeacht of men in een situatie van arbeidsongeschiktheid of invaliditeit verkeert, de verzekeraar zal het overeengekomen bedrag uitkeren. Geïnteresseerden kunnen kiezen tussen een rente die vast blijft gedurende de hele periode, of een rente die jaarlijks wordt geïndexeerd. Verzekeraars bieden daarbij de keuze tussen een rente die geïndexeerd wordt naar fysiologische criteria (de mate waarin het fysieke welzijn afneemt), economische criteria (de mate waarin men minder in de mogelijkheid verkeert om eigen inkomsten te genereren), of een combinatie van beide elementen. Vanaf een arbeidsongeschiktheid van 66% valt men terug op een volledige in plaats van proportionele rente.

Een verzekering gewaarborgd inkomen is nog steeds een klassieke verzekeringsovereenkomst. De verzekeraar zal in ruil voor de verzekeringsprestaties premies innen om haar werking te kunnen blijven betalen. De premie voor een verzekering gewaarborgd inkomen wordt doorsnee maandelijks begroot. De meeste verzekeraars berekenen een premie op basis van de elementen: leeftijd op het moment dat de polis wordt ondertekend (op een jongere leeftijd is in principe het risico op schadegevallen kleiner), de leeftijd bij het verstrijken van de polis (een dekking tot bijvoorbeeld, 60, 61, 62, etc. jaar), de al dan niet toepassing van indexatie (fysiologische criteria, economische criteria, of beiden), en het soort risico dat wordt verzekerd. Naarmate een verzekeraar moet tussenkomen voor minder risico’s of lagere bedragen, zal ook de maandelijkse premie lager liggen.

Opgelet: de meeste verzekeringen gewaarborgd inkomen zullen een wachttijd omsluiten. Dit is de periode die moet doorlopen zijn vooraleer men zich op de uitkeringen van de verzekeraar gewaarborgd inkomen kan beroepen. Meestal gaat het om een termijn van 30 dagen arbeidsongeschiktheid vanaf vaststelling door een geneesheer. Voor zelfstandigen op hogere leeftijd kan de wachtperiode 60 dagen of meer bedragen. Bekijk goed de algemene en bijzondere voorwaarden alvorens de polis te ondertekenen!
Voordelen verzekering gewaarborgd inkomen

1. Premies zijn 100% aftrekbaar. Het klopt dat de premies voor een verzekering gewaarborgd inkomen 100% kunnen afgetrokken worden als beroepskost. Echter moet u ze wel eerst betalen alvorens u ze in mindering kan brengen van uw fiscale aangifte.

2. Verzekering op maat. U kan volledig vrij de voorwaarden van de polis vorm geven. Zo kan u opteren voor een driemaandelijkse, halfjaarlijkse of jaarlijkse in plaats van maandelijkse premie. Zoals hierboven reeds werd vermeld, kunnen de verzekeringsnemer en verzekeraar zelf een wachttijd overeenkomen. Er bestaan zelfs verzekeraars die geen wachttermijn voor een uitkering vooropstellen.

3. Snel afgehandeld. Een verzekering gewaarborgd inkomen kan snel worden afgesloten voor zover men nog jonger is dan 40 à 45 jaar. Vanaf dan zal de verzekeraar doorgaans wel een medisch onderzoek vereisen. In de andere gevallen volstaat het invullen van een medische vragenlijst.

4. Dekking fysiologische en economische arbeidsongeschiktheid. Niet elk letsel is even bepalend voor de mate van het inkomsten genereren. Een zelfstandig pianoman zal meer hinder ondervinden van een gebroken duim dan een operazangeres. Een verzekering gewaarborgd inkomen biedt dekking voor zowel fysiologische als economische arbeidsongeschiktheid.

Related Posts