Recordaantal ‘onaantrekkelijke’ chauffeurs geweigerd

Recordaantal ‘onaantrekkelijke’ chauffeurs geweigerd
Recordaantal ‘onaantrekkelijke’ chauffeurs geweigerd
Leestijd: 3 minuten

Recordaantal ‘onaantrekkelijke’ chauffeurs geweigerdGedurende 2014 werden nog nooit zoveel ‘onaantrekkelijke’ chauffeurs geweigerd door verzekeraars. Nee, de term onaantrekkelijk slaat daarbij niet op het uiterlijk van de chauffeurs, maar op wel op het risicokarakter dat ze vertonen. In totaal ging het om 29.340 chauffeurs die hun verzekeringspolis in rook zagen opgaan door te veel ongevallen of bij geen enkele verzekeraar dekking vonden. Zo blijkt althans uit de gepubliceerde cijfers van Mediahuis.

Aantal weigeren in de lift

Het aantal geweigerde chauffeurs blijkt hoofdzakelijk uit de werking van het Tariferingsbureau. In se kan de werking van dit orgaan gesymboliseerd worden als vangnet wanneer een chauffeur bij minstens drie verzekeraars geweigerd wordt. In totaal ontving dit orgaan tijdens 2014 bijna 30.000 aanvragen. Dat aantal is 6.500 meer dan het jaar daarvoor, en zelfs 11.000 meer aanvragen dan 2012. Percentagegewijs zou het gaan om een stijging van ruim 60 procent.

Test Aankoop spreekt over een onrustwekkende trend. “Een grote autoverzekeraar zet je zelfs al aan de deur als je bij een ongeval betrokken bent. Ook als het ongeluk niet je fout is.” Volgens de organisatie voeren veel verzekeraars een willekeurige bedrijfspolitiek.

Tariferingsbureau

Dat deze onaantrekkelijke chauffeurs anders compleet niet de baan op zouden kunnen – immers in België is het beschikken over een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid een wettelijke plicht – ging ook de overheid niet voorbij. Het Tariferingsbureau heeft als opdracht de premie en de verzekeringsvoorwaarden vast te stellen voor bestuurders die op de particuliere markt geen verzekering vinden of er slechts één vinden aan een zeer hoog tarief. In se fungeert het bureau slechts als tussenorgaan, omdat het beheer van de risico’s wordt uitbesteed aan welbepaalde verbonden verzekeringsinstellingen. Deze verzekeringsinstellingen verstrekken net als klassieke verzekeringsondernemingen de groene kaart en treden op als verzekeringspartij bij schadegevallen.

In België is elke verzekeraar verplicht om ingeval van weigering de reden van weigering mee te delen. Mocht de verzekeraar wel een verzekering aanbieden maar enkel onder hoge premie-eisen, kan de aanvraag bij het Tariferingsbureau gestaafd worden met het verzekeringsaanbod en bijhorende premie. Qua aanvraag kunnen particulieren zowel terecht bij hun verzekeringsbemiddelaar als op eigen initiatief bij het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds. In het eerste geval zal deze de aanvraag aan het Tariferingsbureau bezorgen. In het tweede geval behoort u zelf het verzoek in te dienen. Het secretariaat van het Tariferingsbureau is de draaiende motor achter het bureau. Dit secretariaat gaat na of de aanvraag compleet is, en zal in geval van gebrekkige info de consument verzoeken om bijkomende informatie te verschaffen. In geval van volledigheid zal het secretariaat de aanvraag bezorgen aan het eigenlijke Tariferingsbureau, bestaande uit vier vertegenwoordigers van de verzekeraars en vier vertegenwoordigers van consumenten. Binnen de maand na aanvraag neemt het bureau een definitieve beslissing omtrent de aanvraag, en bezorgt het binnen de acht dagen het verzekeringsvoorstel incluis premie.

De voorgestelde premie door het Tariferingsbureau is niet begrenst tot welbepaalde barema’s. Waar de voorwaarden voor toegang tot het bureau vast bepaald zijn, kan het Tariferingsbureau vrij de premie vaststellen in verhouding tot het risico dat de bestuurder vormt op de openbare weg. Mocht u in het verleden een echte brokkenpiloot zijn geweest en recent door uw verzekeraar aan de deur gezet zijn, ontvangt u dus wel een verzekering bij het Tariferingsbureau maar tegen een waarschijnlijk hoge premie.

Ook jonge en oudere bestuurders die elders geen verzekering vinden kunnen bij het Tariferingsbureau terecht. Jonge chauffeurs die een wagen besturen met een vermogen gelijk aan of minder dan 65 kW en die nog nooit eerder een ongeval in fout hebben veroorzaakt, zullen zo bijvoorbeeld een verzekering ontvangen tegen een maximale premie van 1.000 EUR. Voor oudere bestuurders werkt het Tariferingsbureau met een objectieve vragenlijst om zo de bewustwording en baanvastheid van deze chauffeurs te controleren. Op zich bent u niet verplicht het verzekeringsvoorstel van het Tariferingsbureau te aanvaarden. Mocht u van mening zijn dat een andere externe verzekeraar toch bereid zou zijn om u aan een lagere premie te verzekeren, dan kan u geheel vrij deze verzekeraar aanschrijven.

Opmerking: hou er rekening mee dat het voorstel van het Tariferingsbureau slechts één maand geldig is. Na het verstrijken van deze termijn geldt een wachtperiode van acht maanden voor u een nieuwe aanvraag bij het Tariferingsbureau kan indienen. Hou dus rekening met de verval- en wachttermijnen binnen deze regeling.

Uw Autoverzekering vergelijken? Klik dan hier.

Related Posts