Ongeval op school. Voor wat zijn kinderen verzekerd?

Ongeval op school. Voor wat zijn kinderen verzekerd?
Ongeval op school. Voor wat zijn kinderen verzekerd?
Leestijd: 4 minuten

Ongeval op school. Voor wat zijn kinderen verzekerd?Gemiddeld raken jaarlijks 20 à 25 procent van de schoolgaande kinderen betrokken bij een ongeval. Op de speelplaats, in de klas, in de gymzaal, of het ene kind dat per ongeluk een elleboogstoot aan een andere kind verkoopt. De schoolomgeving zorgt dus samen met de familiale omgeving voor één van de grootste risicozones voor schadegevallen. Hoe kan u er voor zorgen dat uw aansprakelijkheid als ouder, leerkracht of directeur niet in het gedrang komt?

Vooral de jongere leeftijdsklasse van de lagere school blijkt gevoelig te zijn voor schadegevallen. Onder de kinderen van de lage school gaat het in 17 procent van de gevallen om een breuk, en in 10 procent van de gevallen om een letsel aan de tanden. Leerlingen van de secundaire school blijken iets minder vatbaar voor schadegevallen, maar toch is het percentage voldoende hoog om zelf de stap naar aanvullende verzekeringen te nemen. Bij leerlingen van dergelijke leeftijd gaat het doorgaans om schadegevallen met een hogere kostprijs, zoals verstuikingen en spierletsels. Zelfs wanneer het niet gaat om fysieke letsels, zijn de gevolgen van materiële schadegevallen niet onbestaande. De kosten van een gebroken iPod, iPhone, of ander hebbeding kunnen hoog oplopen. Welke verzekering komt tussen in welke situatie? En bestaat er een hypothese dat u als ouder zelf voor de schade moet opdraaien?

Verschillende types van verzekeringen

In principe kan er bij een schadegeval op school beroep gedaan worden op twee verzekeringen, zijnde: de verzekering afgesloten door de ouders en de verzekering afgesloten door de school.

1. De schoolverzekering. Een verzekering die scholen in eigen hoedanigheid afsluiten bij een verzekeraar. De schoolverzekering behelst doorgaans enerzijds een ongevallenverzekering en anderzijds een aansprakelijkheidsverzekering. Het luik ongevallenverzekering biedt dekking voor de lichamelijke schade van leerlingen, zoals medische kosten, blijvende invaliditeit of een uitkering aan nabestaanden na overlijden van de leerling. Het maximumbedrag waarop de ouders beroep kunnen doen, wordt bepaald door de verzekeringsovereenkomst tussen de school en de verzekeraar. De schoolverzekering biedt als voordeel dat er geen aansprakelijkheid van de dader behoort aangetoond te worden. Daarenboven kan het schadedossier sneller afgehandeld worden. Met andere woorden: ongeacht of er een ander kind aansprakelijk kan gesteld worden, de ouder zal snel en zonder veel hinder een vergoeding ontvangen voor de fysieke en materiële schade van het kind. Enig nadeel is wel het beperkt karakter van de vergoeding. Het maximumbedrag van de verzekering kan mogelijk niet volstaan om de integrale kosten te vergoeden.

Het luik aansprakelijkheidsverzekering verzekert de aansprakelijkheid van de school, leerkrachten, leerlingen en het oudercomité. Met andere woorden: de aansprakelijkheidsverzekering van de school dekt een breed arsenaal aan verzekerden. Alle scholen in België zijn verplicht zich van een dergelijke verzekering te voorzien. De verzekering zal de vergoeding die in principe door de verzekerde behoort betaald te worden, ten laste nemen. Daarbij gaat het niet alleen om de schade die veroorzaakt wordt door een rechtstreekse handeling van de verzekerde, maar ook over de aanvullende aansprakelijkheidsverplichtingen zoals een gebrek aan toezicht of gebrekkig materiaal. Een leerling kan bijvoorbeeld schade ondervinden door een gebrekkig turntoestel, defecte beamer in de klas, of onvoldoende toezicht door de leerkracht. Zoals hierboven blijkt, zal de schoolverzekering ook de schade ten laste nemen die leerlingen aan elkaar veroorzaken. Wanneer Pieter bijvoorbeeld Wannes op de speelplaats een duw geeft en Wannes daardoor schade lijdt, zal de schoolverzekering de fysieke en materiële schade van Wannes vergoeden. Hoewel uitsluitend het luik aansprakelijkheidsverzekering verplicht is, sluiten toch veel scholen een verzekering met dekkingsluik ongevallen af.

2. Eigen verzekering door ouders. Ondanks dat vrijwel alle scholen een schoolverzekering afsloten voor ongevallen en aansprakelijkheid, sluiten gezinnen ook best een eigen verzekering af. Een familiale verzekering of verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid gezinsleven (BA gezinsleven) dekt de schade die een leerling of leerkracht op school op buitencontractuele basis zou veroorzaken. Eveneens zou de schoolverzekering niet tussenkomen wanneer de ouders een gebrek in de opvoeding zou kunnen verweten worden. Bepaalde familiale verzekeringen omvatten een luik rechtsbijstand. Een rechtsbijstandsverzekering zal alle financiële ballast van een geschil, alsook de bijstand in natura tijdens een rechtszaak ten laste nemen. Wanneer bijvoorbeeld het kind slachtoffer zou worden van seksueel misbruik op school en de ouders een procedure zouden willen starten ten opzichte van de dader, zal de rechtsbijstandsverzekering de familie juridisch en financieel bijstaan voor de benodigde stappen.

Bepaalde ouders opteren naast een familiale verzekering, gelijktijdig voor een individuele ongevallenverzekering of hospitalisatieverzekering. Via een dekking ongevallen worden alle kosten van tijdelijke en blijvende invaliditeit, of een eventueel overlijden door de verzekeraar van de ouders vergoed. Mogelijk ligt de vergoedingsgrens van de eigen verzekeraar hoger dan deze van de schoolverzekering met een luik ongevallendekking. Een hospitalisatieverzekering zal tussenkomen voor alle medische kosten van de leerling. Wie ooit al de pech had in het ziekenhuis te worden opgenomen, weet immers dat een medische opname handenvol geld kost. Een hospitalisatieverzekering via de school kan in een beperkte vergoedingsgrens voorzien, daar waar de dekking van een aanvullende hospitalisatieverzekering ruimer is.

Een praktijkvoorbeeld

Xavier en Marlies lopen samen de trap van de school op. Al spelend geeft Xavier Marlies een stevige duw, waardoor Marlies haar evenwicht verliest en van de trap valt. In principe geldt binnen het Belgisch aansprakelijkheidsrecht: wie schade veroorzaakt aan iemand anders, moet ook deze schade vergoeden. Anders verwoord: Xavier heeft door zijn duw (= een fout) schade veroorzaakt (bijvoorbeeld een gebroken gsm of been), die in oorzakelijk verband staat tot deze fout. Marlies (of de ouders van Marlies) zal/zullen een fout, schade en oorzakelijk verband moeten aantonen. De schoolverzekering met dekkingsluik aansprakelijkheid is in se verplicht in elke Belgische school. De ouders van Marlies zullen dus de schade – zowel fysiek als materieel – kunnen verhalen op de verzekeraar van de school wanneer ze inderdaad in dit drievoudig bewijs slagen. Vervolgens kan de schoolverzekering een regresvordering instellen tegen de familiale verzekering van de ouders.

Related Posts