E-bike Verzekering Vergelijken

Verzeker je E-bike

E-bike verzekering? De elektrische fiets of e-bike wordt steeds populairder in België. Een elektrische fiets haalt immers in een oogwenk een hoge snelheid, zonder dat men daarvoor de nodige fysieke inspanningen dient te doen. De voorbije jaren bleken niet alleen senioren geïnteresseerd in dit type van vervoersmiddel, ook steeds meer jonge mensen blijken te zwichten voor het comfort van de elektrische fiets. Logischerwijze stijgt ook het aantal ongevallen waarbij de elektrische betrokken is. Inmiddels raken er jaarlijks een 500tal personen gewond ten gevolge van een ongeval dat gelieerd kan worden aan elektrische fietsen. Vanuit deze stijging heeft de Belgische wetgever geopteerd om per 1 oktober 2016 een duidelijk wetgevend kader te creëren voor elektrische fietsen binnen de Wegcode.
Fietsverzekering vergelijken? Klik hier

Wat is een elektrische fiets?

E-bike Verzekering VergelijkenWie spreekt over het begrip “elektrische fiets” denkt onmiddellijk aan een fiets die automatisch rijdt, zonder dat de bestuurder daarbij hoeft te trappen. Maar bestaan er verschillen tussen een elektrische fiets en een e-bike? En gelden er voor beide types van vervoersmiddelen dezelfde verplichtingen? Het antwoord is in elk geval neen.

De Belgische wetgever heeft gekozen om per 1 oktober 2016 drie verschillende categorieën van elektrische rijwielen te introduceren, waarbij er per categorie verschillende verplichtingen gelden:

1. Fietsen met elektrische hulpmotor

Dit type van elektrisch rijwiel heeft een maximaal vermogen minder dan of gelijk aan 250W en haalt een maximale snelheid van 25km/u. De elektrische fiets met loutere trapondersteuning wordt gelijkgesteld met een klassieke trapfiets en heeft dus geen afzonderlijke inschrijving (nummerplaat) of verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) nodig.

2. E-bikes of gemotoriseerd rijwielen

De e-bike beschikt over een maximaal vermogen minder dan of gelijk aan 1000W en haalt eveneens een maximale snelheid van 25km/u. Of de e-bike dient verzekerd te worden, is afhankelijk van de vraag of (i) de fiets louter een trapondersteuning biedt en dus niet autonoom kan functioneren, dan wel (ii) of de fiets op basis van een autonome motor kan voortbewegen. Bij een e-bike met loutere trapondersteuning zal men geen afzonderlijke BA-verzekering dienen af te sluiten. Een schadegeval met een e-bike met autonome motor zal daartegenover niet gedekt worden door de BA Privéleven, waardoor men wel een afzonderlijke BA-verzekering moet bekomen. Voor beide e-bikes is er wel geen inschrijving noodzakelijk.

3. Speed Pedelecs

De Speed Pedelec wordt gelijkgesteld met een bromfiets klasse L1e-B. Dit type van fiets is een elektrische fiets met een maximaal vermogen gelijk aan 4000W en snelheid minder dan of gelijk aan 45km/u. Net als bij de e-bike is bij de Speed Pedelec de vraag naar verzekerbaarheid afhankelijk van het gegeven of de fiets een loutere trapondersteuning biedt, dan wel op autonome kracht kan voortbewegen. Indien men zelf nog dient te trappen, zal een verzekering BA Privéleven voldoende zijn. In het tegenovergestelde geval, zal men een afzonderlijke BA-verzekering dienen af te sluiten. Een Speed Pedelec heeft steeds nood aan een nummerplaat.

Overzicht elektrische fietsen met verplichte verzekering

Fiets met elektrische hulpmotor (≤ 250W en ≤ 25 km/u)
– Verzekering BA: Neen
– Inschrijving: Neen

E-bike of gemotoriseerd rijwiel (≤ 1000W en ≤ 25 km/u)
– Verzekering BA: Enkel Trapondersteuning Neen / Autonome Motor Ja
– Inschrijving: Neen

Speed Pedelec (≤ 4000W en ≤ 45 km/u)
– Verzekering BA: Enkel Trapondersteuning Neen / Autonome Motor Ja
– Inschrijving: Ja

In principe is er voor de klassieke elektrische fiets (met loutere trapondersteuning) geen wijziging tussen de situatie vóór en na 1 oktober 2016. Enkel voor fietsers met een e-bike of Speed Pedelec wijzigt de situatie, en zullen ze in bepaalde situaties een eigen nummerplaat dienen aan te vragen en een en e-bike verzekering dienen af te sluiten.
BENL - Bike Insurance - 728x90

Overgangsmaatregelen België

Wie momenteel reeds over een e-bike of Speed Pedelec beschikt en aan het e-bike verzekeringen vergelijken is geslagen, hoeft zichzelf niet af te jagen. De wetgever heeft bestaande eigenaars een overgangsperiode tot 31 december 2016 toegestaan om zich in regel te stellen met bovenstaande maatregelen. Wie na 1 oktober 2016 een Speed Pedelec zou aankopen, zal echter wel onmiddellijk (i) een verzekering BA dienen af te sluiten en (ii) zich dienen in te schrijven bij de DIV voor een nummerplaat.

Wat dekt een BA e-bike verzekering?

Net zoals bij een reguliere BA-autoverzekering, zal een BA e-bike verzekering tussenkomen voor de materiële schade en lichamelijke schade die men aan derden zou veroorzaken bij een ongeval. Een BA e-bike verzekering zal echter nooit de eigen schade vergoeden. Wanneer men bij een ongeval in fout van de fiets zou vallen en verschillende medische behandelingen zou moeten ondergaan, zal men als fietser zelf deze kosten moeten dragen. Idem wat betreft de materiële schade aan de elektrische fiets. Bijgevolg bieden veel verzekeraars naast de vereiste BA e-bike verzekering ook als optie een bestuurdersverzekering aan. Deze bestuurdersverzekering dekt dan wel niet de kosten van reparatie of vervanging van de elektrische fiets, maar zal in elk geval de geneeskundige behandelingen, esthetische schade en hulp van derden die men na het ongeval zou nodig hebben, ten laste nemen.

Beperkingen

De beperkingen van de BA-verzekering gelden echter uitsluitend wanneer men een ongeval in fout zou veroorzaken. Wanneer men tijdens het fietsen met de elektrische fiets zou aangereden worden door een autobestuurder die een plots maneuver maakt en dus in fout is, zal men niet de eigen e-bike verzekering dienen aan te spreken. De autoverzekering BA van de autobestuurder zal alle materiële schade van de e-bike (bv. defect licht, krassen op het kader) en eigen lichamelijke schade (bv. geschaafde knie, gebroken rib) vergoeden.

Momenteel valt het aantal verzekeraars in België dat een specifieke e-bike verzekering aanbiedt, op één hand te tellen. Bijgevolg zal men als gebruiker om zich in regel te stellen met bovenvermelde verplichtingen, dienen terug te vallen op een BA Bromfiets. De BA Bromfiets verzekering bevat immers reeds nu de wettelijke waarborgen waaraan de verzekering e-bike of Speed Pedelec in de toekomst moet voldoen.

Verschil familiale verzekering en e-bike verzekering

De familiale verzekering of gezinsverzekering dekt in beginsel de buitencontractuele schade die men in het privéleven aan derden (= elke persoon die geen deel uitmaakt van het gezin) zou veroorzaken. Zo zal de verzekeraar tussenkomen wanneer zoonlief tijdens het voetballen een raam van de buren aan diggelen schopt, of wanneer de dochter tijdens het fietsen plots uitwijkt en een schram veroorzaakt op de wagen van de buren. In België is een familiale verzekering geen verplichte verzekering. Nochtans is de gezinsverzekering steeds een aanrader, zeker voor gezinnen met kinderen, aangezien ze zeer beperkt is qua premie (gemiddeld gezien tussen de € 80 en € 120 per jaar, afhankelijk van het aantal gezinsleden) en zeer hoge schadeclaims kan voorkomen.

Zoals hierboven vermeld, zal echter een familiale verzekering niet steeds de schade vergoeden die veroorzaakt werd tijdens het fietsen. Wanneer men zou rondtoeren met een e-bike of Speed Pedelec zonder vereiste BA Bromfiets, is men niet wettelijk in orde en komt de BA Privéleven niet tussen. Veroorzaakt men een ongeval met een klassieke trapfiets? Dan zal de familiale verzekering steeds de veroorzaakte schade vergoeden.

Hoe E-bike verzekeringen vergelijken?

E-bike verzekeringen vergelijken is niet altijd even eenvoudig. Volgende elementen kunnen daarbij met elkaar vergeleken worden:

1. Dekking

Tussen BA e-bike verzekeringen bestaan er inhoudelijk gezien weinig verschillen qua dekking. Elke BA-verzekering dient immers aan een aantal wettelijke vereisten te voldoen. Zo dient de vergoeding steeds minstens van derden de (i) lichamelijke en morele schade en (ii) schade aan goederen te dekken. Wel kunnen er verschillen bestaan tussen welke lidstaten voor dekking in aanmerking komen. Terwijl bepaalde elektrische fietsverzekeraars enkel tussenkomen voor Europese landen, kunnen andere verzekeraars een wereldwijde dekking voorzien.

2. Vergoeding van eigen materiële schade (omnium-karakter)

Op de markt werden reeds de eerste omnium elektrische fietsverzekeringen gelanceerd. In tegenstelling tot een gewone verzekering BA, zal de verzekeraar daarbij wel de eigen materiële schade vergoeden. Een elektrische fiets aankopen is immers geen goedkope investering en daarenboven een investering waarvan men meerdere jaren wenst te genieten.

3. Premieprijs

Verzekeraars zijn commerciële instellingen en zullen in ruil voor het risico dat ze dekken een premie vragen. De meeste verzekeraars berekenen daarbij een jaarpremie op basis van de leeftijd en rijervaring van de bestuurder. Daardoor zal men als ervaren bestuurder zonder ongevallen in fout, meestal minder betalen dan een persoon die nog nooit voordien een verzekering heeft gehad. Het kan dan ook verleidelijk zijn om aan de verzekeraar BA Bromfiets op te geven dat niet persoon X, maar persoon Y doorgaans met de e-bike zal rondrijden. Hou er evenwel rekening mee dat indien persoon Y toch een ongeval in fout zou veroorzaken en zou blijken dat persoon X nooit met de e-bike rijdt, de verzekeraar dit zal beschouwen als fraude en alle in het verleden uitgekeerde schadevergoedingen zal kunnen terugvorderen. Tracht dus eerlijk te zijn en te onderhandelen met de verzekeraar voor de beste premieprijs.

4. Aanvullende voordelen

Bepaalde verzekeraars geven bij de BA Bromfiets voor e-bikes aanvullende voordelen, zoals een rechtsbijstandsverzekering of eerste hulp bij ongeval. Dankzij een rechtsbijstandverzekering wordt men bijgestaan tijdens juridische procedures die voortvloeien uit een geschil of ongeval met de e-bike, en worden de kosten van een advocaat ten laste genomen. De eerste hulp bij ongevallen zorgt op haar beurt dat men 24/24u en dat 7 dagen op 7 beroep kan doen op een mekanieker die ter plaatste komt bij panne van de e-bike, of indien de e-bike niet zou kunnen worden hersteld, wordt gesleept naar de dichtstbijzijnde elektrische fietsenwinkel.

Sancties rondfietsen zonder verplichte e-bike verzekering

Wanneer men als fietser rondfietst met een e-bike of Speed Pedelec zonder bijhorende verzekering, zijn de gevolgen op strafrechtelijk en burgerrechtelijk vlak niet mals.
In de eerste plaats is het onverzekerd rondrijden een strafbaar feit. De bestuurder zou daardoor kunnen verschijnen voor de politierechtbank die (i) een gevangenisstraf van 8 dagen tot 6 maanden, (ii) een geldboete (hou daarbij rekening met de wettelijke opdeciemen in België, (iii) een verval van het recht tot sturen en/of (iv) verbeurdverklaring kan uitspreken. Daarnaast bestaat het risico dat de e-bike of Speed Pedelec door de politie in beslag wordt genomen tot aangetoond kan worden dat de elektrische fiets wel op het moment van de vaststelling verzekerd was, of tot het moment dat een verzekering voor de e-bike of Speed Pedelec werd afgesloten.

Ook op burgerrechtelijk vlak zijn er implicaties. Zonder vereiste verzekering zal men bij een ongeval in fout zelf dienen in te staan voor alle schade van alle schadelijdende partijen (bv. collega-fietser die valt). In eerste instantie zal de schadelijdende derde zich voor zijn/haar materiële en lichamelijke schade wellicht richten tot het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds (of GMWF). Dit fonds kan zich echter na vergoeding, en dit zonder beperking, terug richten op de aansprakelijke voor het ongeval. Het financiële risico van het rondfietsen zonder verplichte verzekering voor de e-bike of Speed Pedelec is dus groot.

Huidige eigenaars van een e-bike of Speed Pedelec hebben tot 31 december 2016 de mogelijkheid om zich in regel te stellen met hun verplichte fietsverzekering. Voor nieuwe eigenaars geldt de verplichting om zich te verzekeren voor hun elektrische fiets reeds vanaf 1 oktober 2016.