Autoverzekering Vergelijken

Vergelijk alle Autoverzekeringen

Waarom autoverzekering vergelijken? Wie in België op de openbare weg wil rijden, moet zich verplicht verzekeren via een aansprakelijkheidsverzekering auto. Onder de term autoverzekering bieden verzekeraars echter ook andere producten aan zoals een omniumverzekering, rechtsbijstandsverzekering of bestuurdersverzekering.

>> Klik hier voor de meest gekozen autoverzekering <<

VerzekeraarFormules
DVV AutoverzekeringDVV Autoverzekering
- Eerste 3 maanden gratis
- 20% korting bij cursus defensief rijden
Bekijk aanbod >
- BA
- Mini Omnium
- Full Omnium
Simuleer gratis >
Yuzzu Autoverzekering vergelijkenYuzzu Autoverzekering
- Ontvang 10% Korting op alle dekkingen
- Voorheen Touring verzekeringen
- BA
- Mini Omnium
- Omnium Essentium
- Volledige Omnium
Niet beschikbaar
KBCKBC Autoverzekering- BA
- Kleine Omnium
- Omnium
Niet beschikbaar

Wie op zoek is naar de beste autoverzekering verdiept zich dus idealiter eerst in wat een autoverzekering exact is en hoe men kan besparen op de autoverzekering prijs, autoverzekering vergelijken is hierbij erg belangrijk.

Wat is een autoverzekering?

autoverzekering vergelijken via Simpel.beElke eigenaar van een auto die met zijn auto de openbare weg wenst te betreden, is in België verplicht minstens een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA-verzekering) af te sluiten. Met andere woorden: ook een wagen die bv. slechts eenmaal per jaar de garage zou verlaten of continu geparkeerd zou staan langs de kant van de weg, is verzekeringsplichtig. Het idee achter de verplichte autoverzekering is dat de overheid wou vermijden dat een autobestuurder schade zouden berokkenen aan anderen en dat nadien de slachtoffers in de kou zouden blijven staan. Een auto-ongeval kan immers materiële en morele schade tot in de vele honderdduizenden euro’s tot gevolg hebben. Dankzij de aansprakelijkheidsverzekering auto moet men zich als aansprakelijke bestuurder geen zorgen maken over deze kosten.

Autoverzekering en de aanhangwagen

In bepaalde gevallen moet er naast een autoverzekering voor de auto ook een aansprakelijkheidsverzekering voor de aanhangwagen afgesloten worden. Wanneer men de aanhangwagen zou loskoppelen van de auto én de maximale toegelaten massa meer dan 500kg is, moet de aanhangwagen verplicht afzonderlijk verzekerd worden. De meeste autoverzekeraars komen wel tussen via de autoverzekering auto zo de aanhangwagen nog vasthangt aan de auto. Een autoverzekering kan worden afgesloten door de eigenaar van de wagen of iemand anders. Wanneer bv. een kennis of vriend regelmatig gebruik maakt van de auto, kunnen de auto-eigenaar en kennis overeenkomen dat deze kennis de premie van de autoverzekering voor zijn/haar rekening neemt. Controleer als auto-eigenaar dan wel of deze kennis effectief de verzekering afgesloten heeft én nadien de autoverzekering premies betaalt. Anders loop je het risico als auto-eigenaar om veroordeeld te worden tot een boete, intrekking van het rijbewijs of zelfs gevangenisstraf

Autoverzekering vergelijken, de soorten

In praktijk kunnen er tijdens het autoverzekering vergelijken twee ‘soorten’ van autoverzekeringen onderscheiden worden: de BA-verzekering en omniumverzekering.

BA-verzekering

De BA-verzekering of in officiële bewoordingen de “Burgerlijke Aansprakelijkheid gemotoriseerde voertuigen” is in België verplicht voor elke auto. De BA-auto is een aansprakelijkheidsverzekering die de schade verzekert die een bestuurder aan anderen zou toebrengen. Aangezien de wetgever opteerde voor een verplichte autoverzekering, heeft de wetgever ook een aantal minimumvoorwaarden opgesteld. Elke verzekeraar die reclame maakt voor een Belgische autoverzekering zal minstens de dekkingsgronden uit de Modelovereenkomst voor verplichte aansprakelijkheidsverzekering moeten bevatten. Verzekeraars zijn daarnaast vrij een meer uitgebreide dekking aan te bieden.

Omniumverzekering

Een omniumverzekering of all risk verzekering is eveneens een autoverzekering, maar werkt op een andere wijze als de BA-verzekering. De omniumverzekering is immers een zaakverzekering die de schade aan een bepaald voorwerp (i.c. de eigen auto) verzekert. Een omniumverzekering zonder aansprakelijkheidsverzekering dekt dus niet de schade die men zou toebrengen aan andere bestuurders, maar enkel de schade aan het eigen voertuig. Wanneer men bv. tijdens een manoeuvre een paaltje zou raken, dan zal de omniumverzekeraar er voor zorgen dat de eigen wagen in zijn oorspronkelijke staat wordt hersteld. De meeste autoverzekeringen met all risk verzekering zullen beide elementen bevatten: enerzijds een BA-verzekering voor de schade aan derden, anderzijds een omniumverzekering voor de schade aan de eigen wagen.

Verzekeraars afficheren met twee types van all riskverzekeringen: de full omniumverzekering en de kleine omniumverzekering:

Mini Omniumverzekering

Een omniumverzekering vergoedt de schade aan de eigen auto ten gevolge van een ongeval in fout, brand, diefstal of vandalisme, glasbreuk, schade door een natuurramp en aanrijding met een dier. Kortom, het gaat om alle situaties waarin men onopzettelijke schade toebrengt aan de auto of een niet-controleerbare omstandigheid zorgt voor schade.

Een kleine omniumverzekering of mini omniumverzekering komt tussen in een beperkter aantal situaties. De meeste kleine omniumverzekeringen komen tussen voor brand, diefstal of vandalisme, glasbreuk, schade door een natuurramp en aanrijding met een dier. Enkel de situatie waarin men zelf onopzettelijk schade zou toebrengen aan de auto, wordt niet vergoed.

Wat dekt een autoverzekering?

Een autoverzekering BA vergoedt alle schade die men via de verzekerde wagen bij derden zou veroorzaken. Het begrip “derde” wordt daarbij overeenkomstig de Belgische rechtspraak ruim geïnterpreteerd. In feite gaat het om alle personen met uitzondering van de bestuurder die het ongeval heeft veroorzaakt. Met andere woorden, alle eventuele schade aan een andere bestuurder, eventuele passagiers in de eigen auto, voetgangers en fietsers zullen volledig worden vergoed.

Volgens de Modelovereenkomst biedt elke autoverzekering waarborg tegen (i) lichamelijke letsels (bv. kosten van hospitalisatie, geneeskundige zorgen, arbeidsongeschiktheid), (ii) materiële schade en (iii) morele schade. Aangezien elke autoverzekering BA minstens deze waarborgen moet bevatten, zal autoverzekering vergelijken weinig verschil maken. In bepaalde gevallen zoals bv. dronkenschap zal de autoverzekeraar BA de mogelijkheid hebben een deel van de uitgekeerde vergoedingen terug te vorderen. De algemene voorwaarden van de autoverzekering BA zullen deze situaties en het bedrag van verhaal daarbij vermelden.

Wat wordt niet gedekt door de autoverzekering?

Zoals hierboven vermeldt, dekt een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering nooit de schade aan de eigen wagen. Wil men de schade aan de eigen auto vergoedt zien, dan zal men de aanvullende dekking van een omniumverzekering moeten toevoegen. Een autoverzekering BA komt ook niet tussen voor de medische kosten en arbeidsongeschiktheid wanneer men zelf in fout was voor het ongeval. Om deze dekkingen te genieten zal men een bestuurdersverzekering moeten afsluiten.

Wanneer kan een verzekeraar deelname weigeren?

  • Deelname aan races of snelheidswedstrijden.
  • Rijden zonder een rijbewijs op het moment van het schadegeval.
  • Rijden met een afgekeurd voertuig.
  • Overbelasting. Dit is de situatie waarin er meer passagiers in het voertuig zitten dan het voorziene aantal plaatsen.
  • Dronken rijden of onder invloed van medicijnen. Sommige verzekeringspolissen stellen dat de autoverzekeraar BA eveneens niet tussenkomst wanneer er sprake is van ‘alcoholintoxicatie’.
  • Niet-betalen van de verzekeringspremies. Wanneer men niet tijdig de verzekeringspremie betaalt, ondanks de vele herinneringen van de verzekeraar, kan men te maken krijgen met een schorsing of opzegging van de aansprakelijkheidsverzekering. Bij een tijdelijke schorsing van de verzekeringsovereenkomst is het verhaal van de verzekeraar beperkt tot de onder vermelde € 31.000. In geval van een opzegging van de autozekering loopt men het risico zelf alle veroorzaakte schade aan derden te moeten vergoeden.
  • Opzettelijk schadegeval. Dit is de situatie waarin de verzekerde vrijwillig en bewust schade heeft toegebracht. Bv. wanneer men opzettelijk tegen een andere bestuurder rijdt om zelfmoord te plegen.
  • Onjuiste beschrijving van het risico. In België wordt vaak door ouders een autoverzekering voor zoon of dochter afgesloten. De premies van aansprakelijkheidsverzekeringen voor jongeren zijn immers nog steeds vele malen hoger dan deze voor bestuurders die al enkele jaren rijervaring hebben. Wanneer uit onderzoek blijkt dat de zoon of dochter steeds met de verzekerde auto rijdt, terwijl deze op naam van de moeder of vader werd afgesloten, dan kan de verzekeraar zijn tussenkomst weigeren.

Regresrecht BA Autoverzekering

De autoverzekeraar BA beschikt in deze situaties over een regresrecht of verhaal. Dit betekent dat de verzekeraar van de aansprakelijkheidsverzekering alle lichamelijke, materiële en morele schade die hij uitbetaalt, kan terugvorderen van de aansprakelijke bestuurder. Dit beperkt tot een maximum van € 31.000. Wanneer men opzettelijk bepaalde elementen die belangrijk waren voor het beoordelen van het risico heeft verzwegen, is het regresrecht van de verzekeraar onbeperkt. Een situatie waarin een ouder bewust en vrijwillig een autoverzekering in eigen naam afsluit, maar waarbij in praktijk quasi uitsluitend de zoon of dochter met de auto rijdt, zal door de verzekeraar beschouwd worden als een opzettelijk onjuist meedelen van informatie. De verzekeraar zal bij een schadegeval dan alle lichamelijke, materiële en morele schade kunnen terugvorderen. Volgens de Modelovereenkomst is dit regresrecht beperkt tot € 250 wanneer het gaat om een onopzettelijk verzwijgen of onjuist meedelen van gegevens.

Aanvullende verzekeringen autoverzekering

Naast de all riskverzekering kan men de aansprakelijkheidsverzekering nog combineren met andere dekkingen:

1. Een bestuurdersverzekering

Zoals hierboven vermeldt, komt een autoverzekering BA niet tussen wanneer men zelf aansprakelijk is voor het ongeval. Nochtans kunnen de medische kosten en inkomstenverliezen door arbeidsongeschiktheid hoog oplopen. Dankzij de bestuurdersverzekering zal men een vergoeding ontvangen voor de medische kosten en kosten van ziekenhuisopname, tijdelijke arbeidsongeschiktheid of langdurige invaliditeit, en een tussenkomst bij overlijden.

2. De rechtsbijstandsverzekering

Deze verzekering zorgt voor een tussenkomst in de gerechtskosten. Wanneer men een juridisch geschil heeft (bv. men wordt gedagvaard voor de politierechtbank of raakt betrokken bij een verkeersongeval in dronken toestand) zal de rechtsbijstandsverzekeraar de kosten van juridisch advies en bijstand voor zijn rekening nemen. Sommige BA autoverzekeringen bevatten standaard een element rechtsbijstandverzekering. Vergelijk tijdens het autoverzekering vergelijken de algemene voorwaarden van de autoverzekeringen om te achterhalen of men extra moet betalen voor deze dekking. Indien de rechtsbijstandsverzekering auto niet standaard in de BA autoverzekering inbegrepen is, kan men steeds een globale rechtsbijstandsverzekering afsluiten. De rechtsbijstandsverzekeraar komt dan tussen voor alle situaties waarin men nood heeft aan juridisch advies en bijstand, bv. bij ongeval in het privéleven, verkeersongeval, enz.

3. Bijstandsverzekering of pechverhelping

Heeft men onverwachts een klapband op de autosnelweg? Of is het voertuig niet meer rijwaardig na een ongeval? Dan zal men beroep moeten doen op een takeldienst. In de praktijk kunnen deze kosten van pechverhelping ter plaatste of wegslepen oplopen tot wel vele honderden euro’s. Met een bijstandsverzekering heeft men bij pech of ongeval een garantie van pechverhelping ter plaatste of het wegslepen van de auto. Bepaalde bijstandsovereenkomsten zorgen ook voor een tijdelijke vervangwagen of extra dekkingen in het buitenland (bv. hotelovernachting ter plaatste op vakantie zo de wagen zou hersteld worden).

Tips autoverzekering vergelijken

Enkele tips om de keuze voor een autoverzekering tijdens het autoverzekering vergelijken te vereenvoudigen:

Autoverzekeringen vergelijken

Vergelijk alleen vergelijkbare autoverzekeringen. Zeker bij de all riskverzekering of omniumverzekering blijken er grote verschillen te bestaan tussen de situaties waarin de verzekeraar tussenkomt. Wanneer een schadegeval niet vermeld wordt in de algemene voorwaarden, betekent dit dat de omniumverzekeraar niet zal tussenkomen. Je ontvangt dus geen vergoeding in de niet-vermelde situaties, ondanks dat men een full omniumverzekering heeft ondertekend.

Onderhandelen

Onderhandel tijdens het autoverzekering vergelijken voor de beste autoverzekering tarieven. Verzekeraars zijn commerciële spelers en zijn dus steeds geïnteresseerd in betere verkoopcijfers. Wanneer men bv. een familielid heeft dat reeds klant is bij de autoverzekeraar, kan dit wonderen doen wat betreft de premie. Ook wanneer men meerdere verzekeringsproducten heeft lopen, zijn verzekeraars bereid extra kortingen te geven.

Vergelijk voordelen

Vergelijk de aanvullende voordelen van verzekeraars. Sommige autoverzekeringen BA bieden gratis bijkomende voordelen aan zoals bv. een rechtsbijstandsverzekering, 24/24 pechverhelping of vervangwagen. Door het meenemen van deze service tijdens het autoverzekering vergelijken bespaart men zichzelf van onaangename verassingen.

Verhouding dekking en schade

Verhouding dekking en mogelijke schade. Zeker voor nieuwe of zeer jonge tweedehandswagens wordt een omniumverzekering aanbevolen. Zo niet, loopt men het risico dat de € 20.000 of meer die men net voor de auto neertelde, plots opgaat in rook. Wanneer een auto intussen meer dan 5 à 7 jaar oud is, heeft het nog weinig nut om de auto via een all risk verzekering te verzekeren. De mogelijke schadevergoeding die men van de autoverzekeraar zou ontvangen, weegt niet op tegen de (dure) jaarlijkse premies van de omniumverzekering.

Franchise

Hou rekening met de franchise. De franchise of vrijstelling is het bedrag dat men bij een omniumverzekering voor eigen rekening dient te nemen. De verzekeraar en verzekeringsnemer bepalen vrij bij aanvang van de polis het bedrag van het eigen risico, bv. € 250 of € 500. Bij een schade van € 1.000 en een vrijstelling van € 250, zal de verzekeraar omnium een bedrag van € 750 uitkeren. Hoe hoger het bedrag van de vrijstelling, des te lager in principe de premie voor de autoverzekering. Een franchise geldt enkel bij de omniumverzekering en dus niet bij de aansprakelijkheidsverzekering BA.

Autoverzekering vergelijken voor Jongeren

Autoverzekering JongerenUit veel onderzoeken en praktijkervaringen blijkt dat jongeren torenhoge premies betalen voor hun jongeren autoverzekering. Wanneer ze vervolgens geconfronteerd worden met een schadegeval wordt er daarenboven vrij snel een einde gesteld aan hun autoverzekering jongeren. Nochtans zijn er een aantal verzekeraars die zich specifiek op de jongerenmarkt hebben gericht en dan ook correcte premieprijzen hanteren. Wat is een verzekering auto jongeren? En hoe kan u aan autoverzekering voor jongeren vergelijken doen?

Het probleem van de autoverzekering voor jongeren

Meerdere verzekeraars weigeren jongeren een autoverzekering voor jongeren aan te bieden, of linken de acceptatie aan een zeer hoge premie. Verzekeraars zullen bij het beoordelen van het verzekeringsrisico immers rekening houden met het risicoprofiel en de voorgaande schadegevallen van de kandidaat-verzekeringsnemer. Uit statistische gegevens blijkt dat jongeren betrokken zijn bij meer schadegevallen én dat daarenboven de schadegevallen groter zijn. Het lijkt dan ook logisch dat verzekeraars een hogere premieprijs vooropstellen bij jongeren dan bij oudere kandidaat-verzekeringsnemers rond de leeftijd van 40 of 50 jaar.

Opgelet: de meeste geïnteresseerden denken bij jongeren autoverzekering onmiddellijk aan een hoge bonus malus-graad. Het bonus malussysteem is echter sinds 1 januari 2004 niet meer wettelijk verplicht. Tot deze datum verplichtte de wetgever verzekeraars om alle autoverzekeringrisico’s op dezelfde wijze te beoordelen. Een systeem van bonus malus resulteerde in objectiviteit en rechtszekerheid voor de kandidaat-verzekeringsnemer. Onder Europese druk wijzigde België per 1 januari 2004 deze regel, waardoor verzekeraars niet meer verplicht zijn het bonus malussysteem in aanmerking te nemen. Tegenwoordig doen meer en meer verzekeraars beroep op een schade-attest, lees: een opsomming van de schadegevallen (al dan niet in fout) waar de kandidaat-verzekeringsnemer de voorbije vijf jaar mee te maken kreeg.

Autoverzekering  jongeren vergelijken

Net als bij een klassieke autoverzekering, kan er bij een jongeren autoverzekering een onderscheid gemaakt worden tussen de autoverzekering BA (Burgerlijke Aansprakelijkheid) en de omniumverzekering.

1. Autoverzekering BA

Een verzekeraar autoverzekering BA zal elke schadelijder ten gevolge van een ongeval met een verzekering auto jongeren ten laste nemen, met uitzondering van de verzekeringsnemer bij een ongeval in fout. Zwakke weggebruikers (zoals voetgangers en fietsers) genieten dankzij de autoverzekering BA van een gegarandeerde dekking, zelfs wanneer ze achteraf in fout zouden gesteld worden. Deze gegarandeerde dekking geldt echter enkel voor de lichamelijke schade en kledijschade van de zwakke weggebruiker. Bent u niet aansprakelijk voor het ongeval en beschikt zowel u als de andere partij louter over een autoverzekering BA? Dan zal de verzekeraar BA van de tegenpartij al uw schade vergoeden en komt uw eigen autoverzekering BA niet tussen. In België geldt er een wettelijke verplichting om een autoverzekering BA af te sluiten. Het onverzekerd rondrijden kan ernstige burgerrechtelijke en strafrechtelijke implicaties tot gevolg hebben!

2. Omniumverzekering

Een omniumverzekering is in tegenstelling tot de autoverzekering BA geen aansprakelijkheidsverzekering, maar een zaakverzekering. Via een omniumverzekering wordt het behoud van een bepaald voorwerp (in casu de verzekerde wagen) gegarandeerd. Bij een omniumverzekering zal de verzekeraar autoverzekering jongeren elke mogelijke schade van de wagen ten laste nemen. Bijvoorbeeld: Piet is 19 jaar en krijgt van zijn grootvader een eerste wagen: een splinternieuwe bolide van 20.000 EUR. Wanneer Piet na één week een schadegeval in fout met totaal verlies van zijn wagen veroorzaakt, zal hij/zijn grootvader 20.000 EUR kwijt zijn. Een gewone autoverzekering BA komt niet tussen bij een ongeval in fout voor de eigen geleden schade. Opgelet: een autoverzekering BA dekt minder risico, waardoor de premieprijs ook veel lager zal liggen. Zeker bij een jongeren autoverzekering zitten er honderden euro’s verschil tussen een autoverzekering BA en omniumverzekering.

Acceptatievoorwaarden autoverzekering jongeren

Zoals hiervoor reeds vermeld, worden bepaalde verzekeraars niet warm van een verzekeringsaanvraag van jonge bestuurders. Ofwel weigeren ze de verzekeringsaanvraag van de jonge bestuurder, ofwel koppelen ze de verzekering auto jongeren aan een zeer hoge premie. Jongeren kiezen er dan ook maar al te vaak voor om hun eigen naam niet op te nemen in de verzekeringspolis van de wagen, maar daartegenover de vader of moeder als verzekeringsnemer te noteren. Op die manier wordt het risico beoordeeld vanuit de leeftijd en ervaring van de ouder. Echter kan deze verzekeringstechniek ernstige risico’s met zich meebrengen bij grote schadegevallen als een auto-ongeval met blijvende medische schade, overlijden of stoffelijke schade tot in de honderdduizenden euro’s.

Geweigerd?

Verzekeraars zijn in principe niet verplicht een verzekeringscontract af te sluiten. Een jongeren autoverzekering blijft een overeenkomst, waarbij ieder kan beslissen of hij al dan niet de verbintenis aangaat. Wordt u geweigerd voor een autoverzekering jongeren? Dan kan u de verzekeraar om bijkomende uitleg verzoeken. De verzekeraar is wettelijk verplicht u deze informatie te verschaffen op grond van de Verzekeringswet van 2014! Wordt u bij meerdere autoverzekeraars geweigerd? Dan kan u zich richten tot het Tariferingsbureau. Het Tariferingsbureau zal uitsluitend tussenkomen wanneer u hetzij bij drie verzekeraars geen BA verzekering ontvangt, hetzij wel één maar tegen zeer hoge premie of franchise. Opgelet: het Tariferingsbureau verschaft enkel een autoverzekering BA. Voor een omniumverzekering kan u niet bij deze instelling terecht.

Jongen autoverzekering vergelijken, waar let ik op?

1. Gedekte schadegevallen

Zoals hiervoor reeds aan bod kwam, dekt een autoverzekering BA minder zaken dan een omniumverzekering. Ga na welke schadegevallen via de autoverzekering jongeren worden gedekt.

2. Rijbeperking

Gelden er al dan niet rijbeperkingen binnen de verzekering? Bijvoorbeeld: verzekeraar X staat toe dat jaarlijks 10.000 kilometer via de autoverzekering jongeren wordt afgelegd. Vanaf kilometer 10.001 zal een hogere premie worden doorgerekend. Bijvoorbeeld 2: verzekeraar Y wenst Boris, een 20-jarige knaap, graag te verzekeren. Boris mag echter niet rijden op nachtelijke uren in het weekend. Bepaalde verzekeraars stellen ook het systeem van een zwarte doos voorop. Op die manier kan de verzekeraar het risicoprofiel van de bestuurder beoordelen en vervolgens de corresponderende premieprijs bepalen.

3. Waarde en vermogen wagen

De waarde en het vermogen van de wagen zijn twee niet aan de kandidaat-verzekeringsnemer gelinkte beoordelingselementen. Mogelijks stelt de verzekeraar een maximale waarde van de verzekerde wagen voorop. Bijvoorbeeld: verzekeraar X dekt via de omniumverzekering autoverzekering jongeren maximaal een waarde van 20.000 EUR. Om te vermijden dat jongeren onverantwoorde snelheden aannemen, stellen bepaalde verzekeraars ook een maximaal vermogen van de wagen voorop. Dit vermogen wordt uitgedrukt in paardenkracht (pk).

4. Premie

De premie is de vraagprijs van de verzekeraar om het risico van de autoverzekering jongeren te dekken. Een premie kan maandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks worden betaald. Hou er rekening mee dat een jongeren autoverzekering met jaarlijkse premie voordeliger zal zijn dan een autoverzekering voor jongeren die maandelijks wordt betaald. De verzekeraar is bij een jaarlijkse premie immers sneller zeker van zijn geld en zal minder administratie moeten voeren. Bepaalde verzekeraars bieden de mogelijkheid een rijvaardigheidscursus te doorlopen, waarna de premie daalt. In een dergelijke rijvaardigheidscursus wordt gefocust op rijpositie, kijktechniek en aanpassing van de snelheid.

Opgelet

Opgelet: zijn uw ouders ook klant bij de verzekeraar? Vermeldt dit zeker tijdens het onderhandelen over een autoverzekering jongeren. Verzekeraars zullen in dat geval sneller geneigd zijn u een autoverzekering jongeren met redelijke premie aan te bieden, dan wanneer u volledig vreemd bent aan de verzekeringsinstelling.

5. Gratis bijkomende dienstverlening. Bepaalde verzekeraars bieden gratis bijkomende diensten aan, die u anders nog afzonderlijk zou moeten aanschaffen. Denk daarbij aan een ongevallenverzekering die uw lichamelijke schade als bestuurder dekt, een 24/24u pechverhelping, vervangwagen, of de gratis tussenkomst van een verzekeringsmakelaar of –agent.

Opgelet voor bedrog

Het werd reeds meerdere malen vermeld: wees aandachtig voor bedrog. Ookal klinkt ‘bedrog’ of ‘fraude’ een zwaar beladen woord, in de verzekeringswereld komt het regelmatig ter sprake. Het sluiten van een autoverzekering op naam van een ander persoon zonder vermelding van de jonge bestuurder, terwijl alleen de jonge bestuurder met de wagen rondtoert kan gekwalificeerd worden als bedrog. In geval van bedrog kan de verzekeraar alle betaalde vergoedingen terugvorderen, zelfs deze uit het verleden of reeds betaalde verrichtingen aan slachtoffers. Daarenboven zal de autoverzekering jongeren voor de toekomst ontbonden worden en loopt u het risico nog moeilijk een eigen autoverzekering te kunnen afsluiten.

Dit is waarom u goed doet met een autoverzekering voor jongeren:

1. U bouwt anciënniteit op. Uw schadevrije jaren als hoofdverzekerde of courante bestuurder worden mee in aanmerking genomen op het moment dat u als jongere het gezin verlaat en besluit een eigen autoverzekering af te sluiten. Bij afwezigheid van deze anciënniteit heeft de kandidaat-verzekeringsnemer in feite nog nooit gereden en zal zijn/haar risico zwaarder beoordeeld worden. Hoe langer men schadevrij rondrijdt, des te lager de premie.

2. De gevolgen op burgerrechtelijk en strafrechtelijk vlak kunnen zeer ernstig zijn.

3. Verzekeraars belonen eerlijkheid. Door als ouder uw kind op te nemen als courante bestuurder, belonen doorgaans verzekeraars u met een bijkomende korting.

Op het internet zijn er tientallen autoverzekeraars actief, maar slechts een beperkt aantal spelers stelt zich ook open voor jongeren. Een autoverzekering jongeren is echter iets waar elk gezin mee te maken krijgt. Om verschillende redenen is het aangeraden een autoverzekering voor jongeren af te sluiten.

België is een autoland. Op de verzekeringsmarkt zijn er dan ook tientallen verzekeraars actief die afficheren met slogans als de beste autoverzekering en goedkoopste autoverzekering. Vraag tijdens het autoverzekering vergelijken steeds een offerte en uitleg alvorens een verplichte aansprakelijkheidsverzekering auto te ondertekenen.

Geen keuze kunnen maken?

67% van onze bezoekers kiest voor een autoverzekering via DVV.

Klik hier om het aanbod van DVV te bekijken >

×