Autoverzekering Vergelijken

Vergelijk alle Autoverzekeringen

Waarom autoverzekering vergelijken? Wie in België op de openbare weg wil rijden, moet zich verplicht verzekeren via een aansprakelijkheidsverzekering auto. Onder de term autoverzekering bieden verzekeraars echter ook andere producten aan zoals een omniumverzekering, rechtsbijstandsverzekering of bestuurdersverzekering.

>> Klik hier voor de meest gekozen autoverzekering <<

 ProductBuitenland? 
DVV AutoverzekeringDVV OmniumverzekeringJaAanvragen >
DVV Autoverzekering BADVV Autoverzekering BA
JaAanvragen >
TouringTouring Verzekeringen
Burgelijke Aansprakelijkheid
* Meest Gekozen
* 3 Maanden Gratis
JaAanvragen >
Corona Corona Direct
Kilometerverzekering BA
JaAanvragen >
TouringTouring Verzekeringen
Mini Omnium GLX
* 3 Maanden Gratis
JaAanvragen >
TouringTouring Verzekeringen
Omnium Essentium GLX
* 3 Maanden Gratis
JaAanvragen >
Corona Corona Direct
Kilometerverzekering
BA + Kleine Omnium
JaAanvragen >
Corona Corona Direct
Kilometerverzekering
BA + Full Omnium
JaAanvragen >
TouringTouring Verzekeringen
Volledige Omnium GLX 2,5%
* 3 Maanden Gratis
JaAanvragen >
TouringTouring Verzekeringen
Volledige Omnium GLX 0%
* 3 Maanden Gratis
JaAanvragen >
DVV
Omniumverzekering
Ja
Ethias
Autoverzekering BA
Ja
Federale verzekering
Verplichte Verzekering B.A. Auto
Ja
KBC Verzekeringen
KBC Autoverzekering BA
Ja

Wie op zoek is naar de beste autoverzekering verdiept zich dus idealiter eerst in wat een autoverzekering exact is en hoe men kan besparen op de autoverzekering prijs, autoverzekering vergelijken is hierbij erg belangrijk.

Wat is een autoverzekering?

autoverzekering vergelijken via Simpel.beElke eigenaar van een auto die met zijn auto de openbare weg wenst te betreden, is in België verplicht minstens een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA-verzekering) af te sluiten. Met andere woorden: ook een wagen die bv. slechts eenmaal per jaar de garage zou verlaten of continu geparkeerd zou staan langs de kant van de weg, is verzekeringsplichtig. Het idee achter de verplichte autoverzekering is dat de overheid wou vermijden dat een autobestuurder schade zouden berokkenen aan anderen en dat nadien de slachtoffers in de kou zouden blijven staan. Een auto-ongeval kan immers materiële en morele schade tot in de vele honderdduizenden euro’s tot gevolg hebben. Dankzij de aansprakelijkheidsverzekering auto moet men zich als aansprakelijke bestuurder geen zorgen maken over deze kosten.

Autoverzekering en de aanhangwagen

In bepaalde gevallen moet er naast een autoverzekering voor de auto ook een aansprakelijkheidsverzekering voor de aanhangwagen afgesloten worden. Wanneer men de aanhangwagen zou loskoppelen van de auto én de maximale toegelaten massa meer dan 500kg is, moet de aanhangwagen verplicht afzonderlijk verzekerd worden. De meeste autoverzekeraars komen wel tussen via de autoverzekering auto zo de aanhangwagen nog vasthangt aan de auto. Een autoverzekering kan worden afgesloten door de eigenaar van de wagen of iemand anders. Wanneer bv. een kennis of vriend regelmatig gebruik maakt van de auto, kunnen de auto-eigenaar en kennis overeenkomen dat deze kennis de premie van de autoverzekering voor zijn/haar rekening neemt. Controleer als auto-eigenaar dan wel of deze kennis effectief de verzekering afgesloten heeft én nadien de autoverzekering premies betaalt. Anders loop je het risico als auto-eigenaar om veroordeeld te worden tot een boete, intrekking van het rijbewijs of zelfs gevangenisstraf

Autoverzekering vergelijken, de soorten

In praktijk kunnen er tijdens het autoverzekering vergelijken twee ‘soorten’ van autoverzekeringen onderscheiden worden: de BA-verzekering en omniumverzekering.

BA-verzekering

De BA-verzekering of in officiële bewoordingen de “Burgerlijke Aansprakelijkheid gemotoriseerde voertuigen” is in België verplicht voor elke auto. De BA-auto is een aansprakelijkheidsverzekering die de schade verzekert die een bestuurder aan anderen zou toebrengen. Aangezien de wetgever opteerde voor een verplichte autoverzekering, heeft de wetgever ook een aantal minimumvoorwaarden opgesteld. Elke verzekeraar die reclame maakt voor een Belgische autoverzekering zal minstens de dekkingsgronden uit de Modelovereenkomst voor verplichte aansprakelijkheidsverzekering moeten bevatten. Verzekeraars zijn daarnaast vrij een meer uitgebreide dekking aan te bieden.

Omniumverzekering

Een omniumverzekering of all risk verzekering is eveneens een autoverzekering, maar werkt op een andere wijze als de BA-verzekering. De omniumverzekering is immers een zaakverzekering die de schade aan een bepaald voorwerp (i.c. de eigen auto) verzekert. Een omniumverzekering zonder aansprakelijkheidsverzekering dekt dus niet de schade die men zou toebrengen aan andere bestuurders, maar enkel de schade aan het eigen voertuig. Wanneer men bv. tijdens een manoeuvre een paaltje zou raken, dan zal de omniumverzekeraar er voor zorgen dat de eigen wagen in zijn oorspronkelijke staat wordt hersteld. De meeste autoverzekeringen met all risk verzekering zullen beide elementen bevatten: enerzijds een BA-verzekering voor de schade aan derden, anderzijds een omniumverzekering voor de schade aan de eigen wagen.

Verzekeraars afficheren met twee types van all riskverzekeringen: de full omniumverzekering en de kleine omniumverzekering:

Mini Omniumverzekering

Een omniumverzekering vergoedt de schade aan de eigen auto ten gevolge van een ongeval in fout, brand, diefstal of vandalisme, glasbreuk, schade door een natuurramp en aanrijding met een dier. Kortom, het gaat om alle situaties waarin men onopzettelijke schade toebrengt aan de auto of een niet-controleerbare omstandigheid zorgt voor schade.

Een kleine omniumverzekering of mini omniumverzekering komt tussen in een beperkter aantal situaties. De meeste kleine omniumverzekeringen komen tussen voor brand, diefstal of vandalisme, glasbreuk, schade door een natuurramp en aanrijding met een dier. Enkel de situatie waarin men zelf onopzettelijk schade zou toebrengen aan de auto, wordt niet vergoed.

Wat dekt een autoverzekering?

Een autoverzekering BA vergoedt alle schade die men via de verzekerde wagen bij derden zou veroorzaken. Het begrip “derde” wordt daarbij overeenkomstig de Belgische rechtspraak ruim geïnterpreteerd. In feite gaat het om alle personen met uitzondering van de bestuurder die het ongeval heeft veroorzaakt. Met andere woorden, alle eventuele schade aan een andere bestuurder, eventuele passagiers in de eigen auto, voetgangers en fietsers zullen volledig worden vergoed.

Volgens de Modelovereenkomst biedt elke autoverzekering waarborg tegen (i) lichamelijke letsels (bv. kosten van hospitalisatie, geneeskundige zorgen, arbeidsongeschiktheid), (ii) materiële schade en (iii) morele schade. Aangezien elke autoverzekering BA minstens deze waarborgen moet bevatten, zal autoverzekering vergelijken weinig verschil maken. In bepaalde gevallen zoals bv. dronkenschap zal de autoverzekeraar BA de mogelijkheid hebben een deel van de uitgekeerde vergoedingen terug te vorderen. De algemene voorwaarden van de autoverzekering BA zullen deze situaties en het bedrag van verhaal daarbij vermelden.

Wat wordt niet gedekt door de autoverzekering?

Zoals hierboven vermeldt, dekt een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering nooit de schade aan de eigen wagen. Wil men de schade aan de eigen auto vergoedt zien, dan zal men de aanvullende dekking van een omniumverzekering moeten toevoegen. Een autoverzekering BA komt ook niet tussen voor de medische kosten en arbeidsongeschiktheid wanneer men zelf in fout was voor het ongeval. Om deze dekkingen te genieten zal men een bestuurdersverzekering moeten afsluiten.

Wanneer kan een verzekeraar deelname weigeren?

  • Deelname aan races of snelheidswedstrijden.
  • Rijden zonder een rijbewijs op het moment van het schadegeval.
  • Rijden met een afgekeurd voertuig.
  • Overbelasting. Dit is de situatie waarin er meer passagiers in het voertuig zitten dan het voorziene aantal plaatsen.
  • Dronken rijden of onder invloed van medicijnen. Sommige verzekeringspolissen stellen dat de autoverzekeraar BA eveneens niet tussenkomst wanneer er sprake is van ‘alcoholintoxicatie’.
  • Niet-betalen van de verzekeringspremies. Wanneer men niet tijdig de verzekeringspremie betaalt, ondanks de vele herinneringen van de verzekeraar, kan men te maken krijgen met een schorsing of opzegging van de aansprakelijkheidsverzekering. Bij een tijdelijke schorsing van de verzekeringsovereenkomst is het verhaal van de verzekeraar beperkt tot de onder vermelde € 31.000. In geval van een opzegging van de autozekering loopt men het risico zelf alle veroorzaakte schade aan derden te moeten vergoeden.
  • Opzettelijk schadegeval. Dit is de situatie waarin de verzekerde vrijwillig en bewust schade heeft toegebracht. Bv. wanneer men opzettelijk tegen een andere bestuurder rijdt om zelfmoord te plegen.
  • Onjuiste beschrijving van het risico. In België wordt vaak door ouders een autoverzekering voor zoon of dochter afgesloten. De premies van aansprakelijkheidsverzekeringen voor jongeren zijn immers nog steeds vele malen hoger dan deze voor bestuurders die al enkele jaren rijervaring hebben. Wanneer uit onderzoek blijkt dat de zoon of dochter steeds met de verzekerde auto rijdt, terwijl deze op naam van de moeder of vader werd afgesloten, dan kan de verzekeraar zijn tussenkomst weigeren.

Regresrecht BA Autoverzekering

De autoverzekeraar BA beschikt in deze situaties over een regresrecht of verhaal. Dit betekent dat de verzekeraar van de aansprakelijkheidsverzekering alle lichamelijke, materiële en morele schade die hij uitbetaalt, kan terugvorderen van de aansprakelijke bestuurder. Dit beperkt tot een maximum van € 31.000. Wanneer men opzettelijk bepaalde elementen die belangrijk waren voor het beoordelen van het risico heeft verzwegen, is het regresrecht van de verzekeraar onbeperkt. Een situatie waarin een ouder bewust en vrijwillig een autoverzekering in eigen naam afsluit, maar waarbij in praktijk quasi uitsluitend de zoon of dochter met de auto rijdt, zal door de verzekeraar beschouwd worden als een opzettelijk onjuist meedelen van informatie. De verzekeraar zal bij een schadegeval dan alle lichamelijke, materiële en morele schade kunnen terugvorderen. Volgens de Modelovereenkomst is dit regresrecht beperkt tot € 250 wanneer het gaat om een onopzettelijk verzwijgen of onjuist meedelen van gegevens.

Aanvullende verzekeringen autoverzekering

Naast de all riskverzekering kan men de aansprakelijkheidsverzekering nog combineren met andere dekkingen:

1. Een bestuurdersverzekering

Zoals hierboven vermeldt, komt een autoverzekering BA niet tussen wanneer men zelf aansprakelijk is voor het ongeval. Nochtans kunnen de medische kosten en inkomstenverliezen door arbeidsongeschiktheid hoog oplopen. Dankzij de bestuurdersverzekering zal men een vergoeding ontvangen voor de medische kosten en kosten van ziekenhuisopname, tijdelijke arbeidsongeschiktheid of langdurige invaliditeit, en een tussenkomst bij overlijden.

2. De rechtsbijstandsverzekering

Deze verzekering zorgt voor een tussenkomst in de gerechtskosten. Wanneer men een juridisch geschil heeft (bv. men wordt gedagvaard voor de politierechtbank of raakt betrokken bij een verkeersongeval in dronken toestand) zal de rechtsbijstandsverzekeraar de kosten van juridisch advies en bijstand voor zijn rekening nemen. Sommige BA autoverzekeringen bevatten standaard een element rechtsbijstandverzekering. Vergelijk tijdens het autoverzekering vergelijken de algemene voorwaarden van de autoverzekeringen om te achterhalen of men extra moet betalen voor deze dekking. Indien de rechtsbijstandsverzekering auto niet standaard in de BA autoverzekering inbegrepen is, kan men steeds een globale rechtsbijstandsverzekering afsluiten. De rechtsbijstandsverzekeraar komt dan tussen voor alle situaties waarin men nood heeft aan juridisch advies en bijstand, bv. bij ongeval in het privéleven, verkeersongeval, enz.

3. Bijstandsverzekering of pechverhelping

Heeft men onverwachts een klapband op de autosnelweg? Of is het voertuig niet meer rijwaardig na een ongeval? Dan zal men beroep moeten doen op een takeldienst. In de praktijk kunnen deze kosten van pechverhelping ter plaatste of wegslepen oplopen tot wel vele honderden euro’s. Met een bijstandsverzekering heeft men bij pech of ongeval een garantie van pechverhelping ter plaatste of het wegslepen van de auto. Bepaalde bijstandsovereenkomsten zorgen ook voor een tijdelijke vervangwagen of extra dekkingen in het buitenland (bv. hotelovernachting ter plaatste op vakantie zo de wagen zou hersteld worden).

Tips autoverzekering vergelijken

Enkele tips om de keuze voor een autoverzekering tijdens het autoverzekering vergelijken te vereenvoudigen:

Autoverzekeringen vergelijken

Vergelijk alleen vergelijkbare autoverzekeringen. Zeker bij de all riskverzekering of omniumverzekering blijken er grote verschillen te bestaan tussen de situaties waarin de verzekeraar tussenkomt. Wanneer een schadegeval niet vermeld wordt in de algemene voorwaarden, betekent dit dat de omniumverzekeraar niet zal tussenkomen. Je ontvangt dus geen vergoeding in de niet-vermelde situaties, ondanks dat men een full omniumverzekering heeft ondertekend.

Onderhandelen

Onderhandel tijdens het autoverzekering vergelijken voor de beste autoverzekering tarieven. Verzekeraars zijn commerciële spelers en zijn dus steeds geïnteresseerd in betere verkoopcijfers. Wanneer men bv. een familielid heeft dat reeds klant is bij de autoverzekeraar, kan dit wonderen doen wat betreft de premie. Ook wanneer men meerdere verzekeringsproducten heeft lopen, zijn verzekeraars bereid extra kortingen te geven.

Vergelijk voordelen

Vergelijk de aanvullende voordelen van verzekeraars. Sommige autoverzekeringen BA bieden gratis bijkomende voordelen aan zoals bv. een rechtsbijstandsverzekering, 24/24 pechverhelping of vervangwagen. Door het meenemen van deze service tijdens het autoverzekering vergelijken bespaart men zichzelf van onaangename verassingen.

Verhouding dekking en schade

Verhouding dekking en mogelijke schade. Zeker voor nieuwe of zeer jonge tweedehandswagens wordt een omniumverzekering aanbevolen. Zo niet, loopt men het risico dat de € 20.000 of meer die men net voor de auto neertelde, plots opgaat in rook. Wanneer een auto intussen meer dan 5 à 7 jaar oud is, heeft het nog weinig nut om de auto via een all risk verzekering te verzekeren. De mogelijke schadevergoeding die men van de autoverzekeraar zou ontvangen, weegt niet op tegen de (dure) jaarlijkse premies van de omniumverzekering.

Franchise

Hou rekening met de franchise. De franchise of vrijstelling is het bedrag dat men bij een omniumverzekering voor eigen rekening dient te nemen. De verzekeraar en verzekeringsnemer bepalen vrij bij aanvang van de polis het bedrag van het eigen risico, bv. € 250 of € 500. Bij een schade van € 1.000 en een vrijstelling van € 250, zal de verzekeraar omnium een bedrag van € 750 uitkeren. Hoe hoger het bedrag van de vrijstelling, des te lager in principe de premie voor de autoverzekering. Een franchise geldt enkel bij de omniumverzekering en dus niet bij de aansprakelijkheidsverzekering BA.

België is een autoland. Op de verzekeringsmarkt zijn er dan ook tientallen verzekeraars actief die afficheren met slogans als de beste autoverzekering en goedkoopste autoverzekering. Vraag tijdens het autoverzekering vergelijken steeds een offerte en uitleg alvorens een verplichte aansprakelijkheidsverzekering auto te ondertekenen.